Головна > Вирази в Turbo Pascal

Вирази

Виразом визначається правило обчислення деякого значення. Вираз складається з констант, змінних, покажчиків функцій, знаків операцій і дужок.

Математичні операції

У таблиці наведені основні математичні операції Турбо Паскаль.

Символ операції Назва операції Приклад
* Множення 2*3 (результат: 6)
/ Ділення 30/2 (результат: 1.5E+01)
+ Додавання 2+3 (результат: 5)
- Віднімання 5-3 (результат: 2)
div Неповна частка від ділення по модулю 5 div 2 (результат: 2)
mod Остача від ділення по модулю 5 mod 2 (результат: 1)

Логічні операції

Над логічними аргументами в Турбо Паскаль визначені наступні операції:

 • NOT - логічне заперечення ("НІ")
 • AND - логічне множення ("Кон'юнкція", "І")
 • OR - логічне додавання ("Диз'юнкція", "АБО")
 • XOR - логічне виключення ("Виключна диз'юнкція", "Виключне АБО")

Результати виконання цих операцій над змінними А і В логічного типу наведені в таблиці істинності.

A B not A A and B A or B A xor B
true true false true true false
true false false false true true
false true true false true true
false false true false false false

Операції відношення

До операцій відношення в Турбо Паскаль відносяться наступні операції:

 • > - Більше
 • < - Менше
 • = - Дорівнює
 • <> - Не дорівнює
 • >= - Більше або дорівнює
 • <= - Менше або дорівнює

В операціях відношення можуть брати участь не тільки числа, а й символи, рядки, множини і вказівники.

Пріоритет операцій

Обчислення виразу відбувається у порядку, що визначається пріоритетом (старшинством) операцій, що містяться в ньому. В мові Паскаль прийнятий наступний пріоритет операцій:

 • нарна операція not, унарний мінус -, взяття адреси @
 • операції типу множення: * / div mod and
 • операції типу додавання: + - or xor
 • операції відношення: = <> < > <= >= in

Порядок виконання операцій може бути перевизначений за допомогою дужок. Наприклад 2 * 5 +10 дорівнює 20, але 2 * (5 +10) дорівнює 30.

Основні математичні функції

У цьому розділі наведено основні математичні функції, вбудовані в системну бібліотеку Турбо Паскаль.

Abs(X)

Повертає абсолютне значення числа X.

Cos(X), Sin(X)

Повертає косинус (синус) числа X, де X - кут в радіанах.

Функцій тангенс і котангенс в Турбо Паскалі немає. Для їх обчислення використовуйте вираз sin(x)/cos(x) (або cos(x)/sin(x) для котангенса).

ArcTan(X)

Повертає арктангенc числа X.

Exp(X)

Повертає число, рівне e в ступені X.

Ln(х)

Повертає число, рівне натуральному логарифму від числа X.

Pi

Число Пі.

Sqr(X)

Повертає число, рівне квадрату числа X.

Функції зведення в довільну ступінь в Турбо Паскалі немає. Використовуйте багаторазове множення для зведення в цілочисельну ступінь, або функції Exp і Ln для зведення в дійсну ступінь.

Sqrt(X)

Повертає число, що дорівнює квадратному кореню від числа X.

Trunc(X)

Повертає число, що дорівнює цілій частині числа X. (Відбувається відкидання дробової частини числа X. Результат виконання має тип Longint).

Frac(X)

Повертає число, що дорівнює дробовій частини числа X.

Int(X)

Повертає число, що дорівнює цілій частині числа X. Результат виконання функції - real.

Round(X)

Функція округлює число X. Значення, що повертається буде мати тип Longint.

Random(X)

Повертає випадкове ціле число в діапазоні 0 .. X. Якщо аргумент опущений (Random), то повертається випадкове дійсне число від 0 до 1.

Перед використанням Random в програмах рекомендується спочатку ініціалізувати генератор псевдовипадкових чисел процедурою Randomize. Інакше, при кожному запуску програми буде генеруватися одна і та ж послідовність випадкових чисел.

Приклад. Виведення на екран 5 випадкових чисел в діапазоні -10 .. 10.

var i: integer;
begin
  randomize;
  for i:=1 to 5 do writeln(random(21)-10);
end.
                

Inc(X,Y)

Збільшує значення числа X на Y. Якщо число Y не вказано, то збільшення відбувається на 1.

Dec(X, Y)

Зменшує значення числа X на Y. Якщо число Y не вказано, то зменшення відбувається на 1.

У вас є питання? Щось не розумієте? Будемо раді вас бачити на українському форумі програмістів.